nadwaga i otyłość u kobiet i mężczyzn

Epidemiologia nadwagi i otyłości

tomekskorczewski.pl » Blog » Epidemiologia nadwagi i otyłości


W 2008 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport z którego wynikało, że 1,5 mld osób miało nadwagę, a 500 mln osób było otyłych (300 mln kobiet i 200 mln mężczyzn). Nadmierna masa ciała występowała w krajach rozwiniętych, a także w rozwijających się. Na podstawie badań NHANES (National Health nad Nutrition Examination Survey) zrealizowanych w latach 2007 – 2008 w USA, występowanie nadwagi stwierdzono u 64,1% kobiet i 72,3% u mężczyzn, a otyłości odpowiednio u 35,5% kobiet i 32,2% mężczyzn.

problem otyłości i nadwagi w USA

W latach 1976 – 1980 otyłość w społeczeństwie amerykańskim wynosiła około 15%. Jak widać na przestrzeni lat liczba osób dotkniętych tą chorobą uległa podwojeniu i nic nie wskazuje na to, żeby trend wzrostowy przestał się utrzymywać.

nadmierna masa ciała w państwach europejskich

W państwach europejskich na przestrzeni ostatnich 10 lat częstotliwość występowania otyłości i nadwagi zwiększyła się o 10 – 40%. Szacuję się, że ludzie z nadwagą lub otyłością stanowią połowę europejskiego społeczeństwa, w tym otyłość występuję zależnie od kraju u 10 – 30% kobiet i od 10 do 25% u mężczyzn.

Problem otyłości i nadwagi nie dotyczy tylko osób dorosłych

W Stanach Zjednoczonych 25% dzieci ma nadwagę lub otyłość, a w Europie około 10%. Otyłość w USA osiągnęła rozmiary epidemii, która corocznie zabija 280 tysięcy Amerykanów. Według statystyk najwięcej otyłych nastolatków mieszka w USA. W grupie wiekowej od 12 do 18 lat otyłość stwierdza się u 15,5%, a nadwagę u 30,4%. Znacznie mniej dzieci z nadwagą i otyłością występuje w krajach europejskich, i tak we Francji otyłość rozpoznaje się u 5,2% dzieci, a nadwagę u 17,5% w wieku 12 lat. W Kanadzie wśród dzieci w wieku 12 – 17 lat otyłość rozpoznaje się u 9,4% badanych, a nadwagę u 19,8%.

Państwem o stosunkowo niskim występowaniu otyłości i nadwagi są Chiny. Wiek badanych wynosił od 6 do 18 lat, a otyłość i nadwagę stwierdzono odpowiednio u 3,6% i 3,4% badanych. W Polsce w roku 2014 stwierdzono nadwagę i otyłość u 14,5 % dziewcząt oraz u 19,9% chłopców. Badana grupa mieściła się w przedziale wiekowym: 1 – 18 lat.

Polska na tle świata

Polska na tle świata

Polskie dane pochodzące z 2007 r. z raportu Instytutu Matki i Dziecka wykazują, że otyłość i nadwaga wśród dzieci w wieku 13 – 15 lat występuje u ponad 13% populacji. U dziewcząt nadmierna masa ciała występuje częściej (14,9%) w porównaniu z chłopcami (11,6%). Istotnym kryterium mającym wpływ na powyższe dane było miejsce zamieszkania, i tak problemy z nadmierną masą ciała miały częściej dzieci mieszkające w mieście, aniżeli na wsi.

Według badań przeprowadzonych w Polsce w latach 2003 – 2005 dotyczących populacji w wieku od 20 do 74 lat, nadwagę stwierdzono u około 28% kobiet i 40% mężczyzn, natomiast otyłość w przybliżeniu u 20% i u 21%. Otyłość wśród kobiet częściej występuje na wsi – 39% niż w miastach 21%.

Na podstawie danych umieszczonych w raporcie GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia 2011” otyłość lub nadwagę wykryto u 54% dorosłych Polaków. Częściej występowała ona u mężczyzn (64%) niż u kobiet (46%). Polska na tle 18 krajów europejskich zajmuje 7 miejsce wśród występowania nadmiernej masy ciała u osób dorosłych. Jeszcze ze świeższych danych, w 2014 roku otyłość występowała u 25% polskiego społeczeństwa. Badania CBOS z 2019 roku wykazały, że 59 % dorosłych Polaków ma za dużą masę ciała. Prognozuję się, że w roku 2030 otyłych w Polsce będzie 37% mężczyzn i 31,4% kobiet. W ramach ciekawości: odsetek osób otyłych w Polsce, w roku 1975 był na poziomie 10,7%, czyli widać, że czas nie zadziałał na korzyść Polaków. Powszechnie wiadomo, że nadmiar kilogramów nie jest korzystny dla zdrowia.

Otyłość występuje, także w krajach Bliskiego Wschodu. Dane z Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Bahrajnu, Egiptu, Libanu i Tunezji wskazują, że 40% populacji cierpi na tę chorobę. W badaniach wykonanych w Niemczech przez Helmerta i Strube’a stwierdzono występowanie otyłości u 22,5% dorosłych mężczyzn i 23,5% dorosłych kobiet. Najwięcej osób otyłych wśród dorosłych zamieszkuje Szkocję (26% kobiet, 22,4% mężczyzn).

W 2016 roku WHO opublikowało dane z których dowiadujemy się: w Turcji otyłość występuję u 32,1 % społeczeństwa, na Malcie u 28,9%, w Wielkiej Brytanii u 27,8%, a w Szwajcarii u 19,5% ludności.